News

Vodič za kupovinu

Kupovina nepokretnosti od strane kupca koji se finansira putem kredita

 • Utvrđivanje kreditne sposobnosti koja se realizuje u banci;
 • Pronalaženje odgovarajuće nepokretnosti;
 • Zaključivanje Predugovora sa prodavcem sa kaparom kao učešćem za banku (u zavisnosti da li je komercijalni ili subvencionisani kredit);
 • Izvođenje procenitelja na teren i zajedno sa procenom, predugovorom i dokumentacijom apliciranje za kredit;
 • Nakon dobijanja svih potrebnih potvrda (banka, NKOSK, ministarstvo finansija i sl.) overavanje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
 • Useljenje u kupljenu nepokretnost;
 • Regulisanje obaveza prema Poreskoj upravi;
 • Uknjižba stana.

Procedura kupovine nepokretnosti za gotovinu

 • Pronalazak nepokretnosti;
 • Predugovor i kapara (obično 10% ili dogovor u zavisnosti od roka useljenja u predmetnu nepokretnost);
 • Zaključivanje ugovora i isplata cene nepokretnosti;
 • Useljenje;
 • Regulisanje obaveza prema poreskoj upravi;
 • Prijava stana kod javno komunalnih preduzeća;
 • Uknjižba nepokretnosti.

Kupovina stana ili nepokretnosti u izgradnji

 • Provera da li je investitor upisan u registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
 • Proveru racuna (da li je u blokadi) investitora na internet stranici Narodne banke
 • Provera katastarske parcele na kojoj se gradi objekat uvidom u zemljišne knjige ili katastar nepokretnosti;
 • Kompletna građevinska dokumentacija mora glasiti na ime lica koje je upisano u katastar nepokretnosti;
 • Pravnosnažna rešenja o izdavanju odobrenja za izgradnju predmetnog objekta izdaje se na ime investitora, ugovor sa
 • Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju grada ili opštine na kojoj se nepokretnost gradi i da li je izmirena obaveza po tom osnovu.
 • Proveriti da li je investitor zaključio ugovor i izmirio obaveze prema Javnom preduzeću za skloništa, elektrodistribuciji, vodovodu i sl.
 • Nakon pravnosnažnog rešenja o odobrenju za izgradnju potrebno je pribaviti potvrdu radova;
 • Nakon izgradnje objekta i utvrđivanja da je isti podoban za upotrebu, izdaje se upotrebna dozvola.
 • Nakon svega predhodnog može se ući u proceduru odobravanja kredita (Banke odobravaju kredite i kada je stepen izgrađenosti 80%)