News

Termini

Pоrеz nа prenos apsolutnih prava je prеnоs prava svojine na nepokretnostima uz nакnаdu оstvаrеn nа tеritоriјi Srbiје. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5% od procenjene vrednosti nekretnine. Vrednost nekretnine procenjuje se od strane nadležne Poreske uprave na kojoj se nekretnina nalazi. Zakon propisuje da troškove ovog poreza snosi prodavac, međutim kod nas je u praksi uobičajeno da to čini kupac, kako bi se osigurao da će porez biti plaćen.

Prijava za porez na prenos apsolutnih prava podnosi se u roku od 10 dana, od dana overe Ugovora o kupoprodaji i to Poreskoj upravi na čijem području se nalazi nekretnina koja je predmet Ugovora o kuporodaji. Nakon prijema rešenja sa obračunatim porezom, obveznik plaćanja ima rok od 15 dana od dana prijema rešenja da uplati navedeni iznos.

Ukoliko kupujete prvu nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, imate pravo da ostvarite poresko oslobođenje. Potrebno je da stičete pravo svojine na nepokretnosti po prvi put, državljanin ste Republike Srbije i imate prebivalište na teritoriji Republike. Kupac prve nepokrenosti može za sebe da ostvari poresko oslobođenje za 40 m2 i po 15m2 za svakog člana porodičnog domaćinstva.

Dokumenta potrebna za podnošenje prijave za plaćanje poreza na promet:

 • Formular PP4;
 • Fotokopije sudski overenog Ugovora o kupoprodaji;
 • Original istog Ugovora na uvid;
 • Fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu na predmetnoj nepokretnosti (ugovor kojim se steklo vlasništvo osobe koja je prodala stan);
 • Fotokopija lične karte prodavca.

Potrebna dokumenta za oslobođenje od poreza:

 • Kopija licne karte;
 • Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana;
 • Kopija lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva;
 • Uverenje o državljanstvu za njih;
 • Kopija kupoprodajnog ugovora;
 • Dokaz o prebivalištu za kupca i članove porodice;
 • Za članove familije dokaz o srodstvu;
 • Overena Izjava kupca o kupovini prvog stana.

Potrebna dokumenta za povraćaj pdv-a:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu;
 • Dokaz o prebivalištu;
 • Overena kopija ugovora;
 • Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan pdv;
 • Dokaz da je ugovorena cena isplaćena;
 • Overena izjava o kupovini prvog stana.

Porez na kapitalnu dobit je porez koji se plaća na ostvarenu pozitivnu razliku izmedju nabavne i prodajne cene nepokretnosti. Porez na kapitalnu dobit iznosi 15% od iznosa kapitalnog dobitka. Porez na kapitalnu dobit plaća prodavac nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje nepokretnosti.

Ukoliko je nepokretnost koja ja predmet Ugovora o kupoprodaji stečena i bila u vlasništvu prodavca neprekidno u periodu od 10 godina, prodavac se oslobadja plaćanja poreza na kapitalnu dobit. Oslobađanje od kapitalne dobiti se, takodje, vrši kupovinom druge nepokretnosti čija je cena ista ili veća od cene prodate nepokretnosti, i to u roku od 90 dana od dana prodaje.

Uknjižbom nekretnine se smarta njen upis u Katastar nepokretnosti.

Uknjižene i neuknjižene nekretnine su po Zakonu izjednačene, pošto se vlasništvo nad nekretninom dokazuje overom Kupoprodajnog ugovora u sudu, ili nekim drugim pravosnažnim rešenjem.

Osnovna razlika izmedju uknjiženih i neuknjiženih nekretnina je u tome što se samo na uknjižene nekretnine može staviti hipotekarni ili založni kredit.

Prenos prava korišćenja priključka za fiksni telefon se prenosi sa kupca na prodavca zajedničkim odlaskom u korisnički servis Telekoma Srbije, gde kupac podnosi zahtev za promenu imena korisnika priključka, a prodavac zahtev odjavu ili preseljenje istog na drugu adresu.

Neophodna dokumentacija:

 • Fotokopiju Ugovora o kupoprodaji;
 • Fotokopije ličnih karata kupca i prodavca.

Prenos prava korišćenja ED brojila i komunalnih usluga vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije. Taj prenos može odraditi bez prisustva prodavca.

Neophodna dokumentacija:

 • Fotokopiju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;
 • Poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji.