Nadzor

Nadzor

Želite kvalitetan objekat a samim tim i najbolje iskorišćen uloženi novac, tu smo mi da vam Stručnim nadzorom obezbedimo. Garantujemo kvalitetnu izgradnju, rekostrukciju, adaptaciju i sanaciju vašeg objekta.

Stručni nadzor odnosi se na:

 • pripremne radove;
 • građevinske i građevinsko-zanatske radove;
 • ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;
 • druge radove koji se izvode u toku građenja objekata.

Stručnim nadzorom obezbeđuje se naročito:

 • kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
 • redovno i blagovremeno praćenje kvaliteta radova koji se izvode i provera da li se pri izvođenju svih vrsta radova primenjuju uslovi i mere utvrđeni zakonom i drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;
 • kontrola i provera kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);
 • kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme koji se ugrađuju u objekat, odnosno koji se postavljaju i provera da li su isti snabdeveni potrebnim atestima, sertifikatima i drugom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov kvalitet;
 • kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši grañenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
 • blagovremeno uočavanje promena uslova gradnje objekta i preduzimanje potrebnih mera u slučaju da ti uslovi utiču na dalje izvođenje radova (promene vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geotehničkim elaboratom i dr.);
 • proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
 • redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti te gradnje sa ugovorenim rokovima;
 • saradnja sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.