News

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i nadzor nad primenom ovog zakona. Primena drugog zakona Član 2. Na pitanja koja nisu ovim zakonom posebno uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi. Značenje pojedinih izraza Član 3….

Saznajte više

Vodič za kupovinu

Kupovina nepokretnosti od strane kupca koji se finansira putem kredita Utvrđivanje kreditne sposobnosti koja se realizuje u banci; Pronalaženje odgovarajuće nepokretnosti; Zaključivanje Predugovora sa prodavcem sa kaparom kao učešćem za banku (u zavisnosti da li je komercijalni ili subvencionisani kredit); Izvođenje procenitelja na teren i zajedno sa procenom, predugovorom i dokumentacijom apliciranje za kredit; Nakon…

Saznajte više

Termini

Pоrеz nа prenos apsolutnih prava je prеnоs prava svojine na nepokretnostima uz nакnаdu оstvаrеn nа tеritоriјi Srbiје. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5% od procenjene vrednosti nekretnine.

Saznajte više

Opšti uslovi poslovanja sa nekretninama

Opštim uslovima poslovanja Agencije za nekretnine „m2 nekretnine“, u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica).

Saznajte više

Katastar

Servis omogućava pretraživanje podataka o nepokretnostima (stanovima, kućama, poslovnim prostorima, zemljištu, garažama i dr.), koji su u Službi za katastar nepokretnosti sa naznačenim datumom ažurnosti bili u statusu „aktivni“.

Saznajte više

Dokumenta za kredit

Dokumenta potrebna za banku: Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka korisnika kredita na račun u banci u kojoj se aplicira za kredit; Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja; Zahtev za osiguranje kredita; Izjava podnosioca zahteva za kredit; Zahtev za kredit iz budžeta Republike Srbije; Izjava o posedovanju ili neposedovanju nepokretnosti u vlasništvu…

Saznajte više