News

Katastar

Servis omogućava pretraživanje podataka o nepokretnostima (stanovima, kućama, poslovnim prostorima, zemljištu, garažama i dr.), koji su u Službi za katastar nepokretnosti sa naznačenim datumom ažurnosti bili u statusu „aktivni“.

Podaci su organizovani po opštinama. Nepokretnosti pretražujete u okviru katastarskih opština izabrane opštine. Beograd i Niš imaju status Gradova. To znači da je potrebno da izaberete opštine ovih gradova kod pretraživanja nepokretnosti. Takodje, kod pretraživanja ukucajte kućni broj. Ukoliko ima podataka, dobićete pregled svih objekata sa navedenim kućnim brojem i podbrojevima.

Podatke nije mogće pretraživati po broju lista nepokretnosti. Svi podaci dobijeni na ovaj način su informativnog karaktera i kao takvi ne mogu se koristiti kao službena isprava.

Pristup podacima može biti javni pristup i pristup za registrovane korisnike. Kod javnog pristupa pregled podataka katastra nepokretnosti se ne tarifira. Registrovani korisnici plaćaju naknadu uvida u podatke. Registrovani korisnici mogu pored standardnog pretraživanja nepokretnosti (preko broja parcele ili adrese objekta) da pretražuju i preko naziva imaoca prava nepokretnosti (ime i prezime odnosno naziv pravnog lica) ili matičnog boja (JMBG odnosno matični broj pravnog lica). Takođe moguće je pregledati nepokretnosti određenog lista nepokretnosti. Kod javnog pristupa o nepokretnostima je moguće dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i osnovne informacije i imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava). Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava, niti se ova informacija prikazuje kod pregleda podataka (poštovanje načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Registrovani korisnici imaju uvid u sve podatke katastra nepokretnosti uključujući i podatke o teretima.

Registrovani korisnici mogu da budu samo pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije. Potrebno je da pošaljete formalni zahtev na memorandumu pravnog lica kojim izjavljujete da želite da potpišete ugovor o korišćenju Internet servisa KnWeb. Zahtev pošaljite poštom na adresu RGZ-a ili mejlom na webmaster@rgz.gov.rs.

Katastar nepokretnosti – pretraga