News

Dokumenta za kredit

Dokumenta potrebna za banku:

 • Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka korisnika kredita na račun u banci u kojoj se aplicira za kredit;
 • Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja;
 • Zahtev za osiguranje kredita;
 • Izjava podnosioca zahteva za kredit;
 • Zahtev za kredit iz budžeta Republike Srbije;
 • Izjava o posedovanju ili neposedovanju nepokretnosti u vlasništvu korisnika kredita;
 • Menično ovlaščenje;
 • Saglasnost vlasnika nepokretnosti da se na navedenu nepokretnost konstituiše hipoteka;
 • Saglasnost korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) za pribavljanje izveštaja iz kreditnog biroa.

Dokumenta van banke:

 • Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica;
 • Kopija izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju da ste venčani);
 • Predugovor ili ugovor o kupovini nepokretnosti;
 • Procena vrednosti nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka;
 • Dokaz o vlasništvu na nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku;
 • Fotokopija lične karte vlasnika nekretnine (i bračnog druga ukoliko je u braku) na ciju nekretninu se uspostavlja hipoteka.

Dokumentacija po odobrenju kredita:

 • Blanko menica;
 • Založna izjava;
 • Zahtev za uknjižbu založnog prava;
 • Polisa osiguranja života;
 • Polisa osiguranja nepokretnosti.